అక్కడ దళితులే పూజారులు

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి మండలం ఉప్పులూరు గ్రామంలోని చెన్న కేశవ ఆలయంలో పూజారులు దళితులు. పరంపరాగతంగా వందల సంవత్సరాల నుండి