భారత - టిబెట్ ల ఏకత్వం

భారతదేశానికి ఉత్తరాన ఉన్న రాజ్యం "టిబెట్టు". భారత ప్రభుత్వం దృష్టిలో టిబెట్టు చైనాకి చెందిన భూభాగం. వాస్తవానికి ఏ కోణం నుంచి పరిశీలించినా టిబెట్టు వేల సంవత్సరాల నుండి