సంఘే శక్తి: కలౌయుగే

ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనైనా సామాన్య వ్యక్తి సంసిద్ధతే ఆ దేశ శక్తి. సామాన్య వ్యక్తులలో వ్యక్తిత్వ వికాసము, దేశభక్తిని నిర్మాణం చేయాలి. అట్లా శిక్షణ పొందిన వ్యక్తుల భాగస్వామ్యం