తమసోమా జ్యోతిర్గమయా...

హిందూ ధర్మమే నిజమైన ధర్మం అని, హిందుత్వం ద్వారా మాత్రమే మోక్షసాధన సాధ్యమని గ్రహించిన 23 మంది వాటికన్ సిటీ వాసులు తమిళనాడు కరువడికుప్పంలోని