ఇస్లామిక్ ఆగడాలను సహించం - హిల్లరీ

ఇటీవల "అమాయక మహమ్మదీయులు" అనే చలనచిత్రం ఇంటర్నెట్లో పెట్టబడిన కారణంగా మహమ్మదీయులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెచ్చిపోయి హింసకు దిగారు. లిబియాలో