దేశంలో మత సామరస్యానికి సమాధి కట్టడమే సెక్యులర్ మేధావుల లక్ష్యమా?

భారతదేశంలో ఒక పథకం ప్రకారం ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖుల పైన దుష్ప్రచారము చేసే ప్రక్రియ గడచిన కొద్ది సంవత్సరాలుగా సాగుతున్న విషయం మనకు