లోకాస్సమస్తాః సుఖినో భవంతు

మానవుడు దోచుకోవడానికే ప్రకృతి ఉన్నది అనేది పాశ్చాత్యుల స్థిరమైన అభిప్రాయం. ఆ కారణంగా మానవజాతి చెప్పలేని కష్టాలలో పడింది. అన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నా లేమితో