కలియుగ రాక్షసులు

లోకకళ్యాణం కోసం ఋషులు యజ్ఞాలు చేస్తుంటే వాటిని అడ్డుకోవడమే పనిగా పెట్టుకునే రాక్షసుల గురించి ఎన్నో పురాణాల్లో విన్నాం. అటువంటి వారు ఈ కాలంలోనూ ఉన్నారంటే