తిరుపతిలో తెలుగు మహాసభలు

ఔనండీ తెలుగు సభలే! కాకపొతే వాటిని తెలుగు మహాసభలని ప్రభుత్వం వారంటున్నారు. తెలుగు భాషను భూస్థాపితం చేయడానికి అటు ప్రభుత్వం, ఇటు ప్రజలూ కూడా