గురువు భగవత్ స్వరూపం

సత్యం తనలో లేనివాడు సత్యం ప్రవచించలేడు. అందుకు హృదయం విప్పారి ఉండాలి. వేల సంవత్సరాల నదీనదాల, రాళ్ళురప్పల అఖండతత్వం అపుడే