కర్ణ పిశాచాలు

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందడం మంచిదే కాని, సెల్ ఫోన్లు వాడకం పెరిగేకొద్దీ సమాజంలో విలువలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి అని షిర్డీ సాయిబాబా