ఆవు వెన్నతో మొలలు మాయం

ఎక్కువగా సీట్లో కూర్చుని పనిచేసే వారికి వచ్చే సాధారణ వ్యాధి మొలలు లేదా ఆర్ష మొలలు. ఈ వ్యాధినే 'పైల్స్' అని కూడా అంటారు. ఈ వ్యాధిని తగ్గించుకోవాలంటే ..