స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి ఉత్సవాలను జయప్రదం చేద్దాం

స్వామి వివేకానంద జన్మించి వచ్చే జనవరి 12కు 150 సంవత్స రాలు పూర్తి అవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మాతా అమృతానంద మయి మార్గదర్శనంలో 2013 జనవరి 12 నుండి