చైనా మడత పేచీ

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదం సృష్టించకపోతే చైనాకు నిద్ర పట్టదు. చైనాతో ఏదో ఒక సమస్య లేని దేశం ఆసియా ఖండంలోనే లేదంటే అతిశయోక్తి కాబోదు. హిమాలయాలు నావే,