సరిహద్దుకు ప్రణామం

ఒకప్పుడు భారతదేశ సరిహద్దులు హిమాలయాలు - దేశం చుట్టూ ఉన్న మూడు సముద్రాలుగా ఉండేవి. మహాభారత  కాలంలో అంటే 5,113 సంవత్సరాలకు పూర్వం