ఉబ్బసం వ్యాధిని నిరోధించడం ఎలా?

కొందరికి చలికాలం వస్తే ఆయాసం వచ్చే స్థితి ఉంటుంది. అది పూర్తిగా తగ్గాలంటే.. కుంకుడు గింజలోని పప్పును ప్రతిదినం