ఇతరుల కోసం చేసే పనిని చక్కగా చేయగలుగుతాం

పూజ్య గురుదేవులైన రామకృష్ణ పరమహంస మాతృదేవి శారదామాతకు సేవ-సాధన గురించి బోధించారు. "పూజకు ఉపయోగించిన వస్ర్తాలను ఏం చేయాలి?" అని శారదామాత