హిందూ నాయకుడు బాలఠాకరే అస్తమయం

హిందువుల ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ బాలకేశవ ఠాకరే (1927-2012) కొంతకాలంగా అస్వస్థులుగా ఉండి 17 నవంబర్ 2012 శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పది మూడు