స్వామి వివేకానంద కలలను సాకారం చేద్దాం

2012 నవంబరు 19న ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలోని ICSSR హాలులో స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి ఉత్సవ ప్రాంత కమిటీ ప్రకటన కార్యక్రమం జరిగింది.