హిందువులారా దూరంగా ఉండండి

అంటున్నారు పోలీసులు. భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయం లోకి భక్తులను రానివ్వడం లేదు. చార్ మినార్ వద్ద ఉన్న ఈ ఆలయం ఈ మధ్య తరచుగా వార్తలలోకి వస్తున్నది.