ఆరోగ్యానికి, సంస్కృతికి ప్రతీక రథసప్తమి

సంవత్సరం మొత్తంమీద హిందువులకు అనేక పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే చాలా పండుగలలో ఆయా పురాణ, ఇతిహాస గాథకు సంబంధించిన చరిత్ర లేదా