ఆదర్శ రాజకీయం

మంచి ఎక్కడున్నా ఒప్పుకోవలసిందే మెచ్చుకో వలసిందే. త్రిపుర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కామ్రెడ్ మాణిక్ సర్కారు మూడు పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. నాలుగవసారి