సహకార ఉద్యమం శక్తివంతం కావాలి - మోహన్ భాగవత్

ఇటీవల బెంగుళూరులో సహకార భారతి నాలుగవ మహాసభల సందర్భంగా ఆర్.ఎస్.ఎస్. సరసంఘచాలకులు పూజ్యశ్రీ మోహన్ భాగవత్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో