సేంద్రియ వ్యవసాయంతో బాస్మతి

హైదరాబాద్ నివాసి సుబ్రహ్మణ్య సురేష్ నల్లగొండ జిల్లా మూసి ఒడ్డున ఉన్న ఆరూర్ అనే గ్రామంలో 10 ఎకరాలలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే పదార్థాల ద్వారా తయారు చేసిన