సజ్జన శక్తి జాగృతే దేశ సమస్యలకు పరిష్కారం

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంఘం ప్రారంభించబడి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. స్వామి వివేకానంద జన్మించి 150 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఈ రెండు సందర్భాలను పురస్కరించుకొని