అట్టడుగు వర్గాలకు విద్యనందివ్వాలి

మీ విశేషమైన సహాయ సహకారాలతో నేనిక్కడికి చేరాను. అప్పటి నుంచీ అందరికీ సుపరిచితు ణ్ణయ్యాను. ఇక్కడి ప్రజలంతా చక్కని ఆదరాభి మానాలతో కావల్సినవన్నీ