హిందూ శక్తి జాగరణే విశ్వకళ్యాణానికి మూలం

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ పశ్చిమ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంత 'ఘోష్ తరంగ్' పేరుతో ఫిబ్రవరి 8,9,10 తేదీలలో శారదా ధామంలో జరిగింది. ఈ శిబిరం శిబిరార్థులకు గొప్ప అనుభూతిని