పోప్ రాజీనామాకు అసలు కారణం ?

ప్రపంచ రోమన్ కేథలిక్ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం వాటికన్ నగరం. కేథలిక్ క్రైస్తవులకు అధిపతి పోప్. పోప్ పరంపరలో 111వ పోప్ అయిన పోప్ బెనడిక్ట్ 16 అనారోగ్య కారాణాల