భారత టైటానియం సామర్ధ్యం

ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు భారతదేశం విజ్ఙాన-సాంకేతిక రంగాలలో పై పైకి దూసుకుపోతున్నది. అంతరిక్ష పరిశోధన, అణుసామర్ధ్యంలో విజయం సాధించినట్లే.