ప్రజాస్వామ్యానికి తలమానికం హిందూ దేశం

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. అత్యంత విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యం కూడా. ఈశాన్య దిక్కున గల త్రిపుర రాష్ట్రానికి ఫిబ్రవరి