జెండర్ బడ్జెట్ తో సాధికారత సాధ్యమా?

దేశంలో మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులను అధిగమించడానికి కేంద్రప్రభుత్వం వర్మ కమిషన్ నియమించడం, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోరు్టలు ఏర్పాటు చేయడం తెలిసిందే.