అమెరికా విశ్వవిద్యాలయంలో భగవద్గీత ఒక పాఠ్యాంశం

అమెరికా న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలోని 'సేటన్ హాల్' విశ్వవిద్యాలయంలో భగవద్గీతను ఒక పాఠ్యాంశంగా రూపొందించారు.