సంభవామి యుగే యుగే

భారతదేశం ధర్మభూమి, పుణ్యభూమి, కర్మభూమి. భూప్రపంచంలో అతి విశిష్టమైన, అతి సుసంపన్నమైన, శక్తివంతమైన దేశం. ఇటువంటి మహోన్నతమైన దేశానికి,