అమెరికాలో భారత ఆవులు

ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే ఆవుల్లో భారతీయ మూలాలు ఉన్నాయంటే నమ్మగలరా? కానీ టెక్సాస్ పొడవు కొమ్ముల ఆవులు సహా పలు జాతులకు తాత ముత్తాతలు