సాంస్కృతిక జాతీయవాదానికి దూరంగా పోరాదు

జాతీయతకు ఆధారం కేవలం నిర్వచించుకొన్న సరిహద్దుల మధ్య పుట్టటమో, నివసించటమో, పన్నులు చెల్లిస్తూ ఉండటమో, పౌరసత్వపు సర్టిఫికెట్ సంపాదించుకోవటమో