'సరస్వతీ నది' నిజమే

త్రివేణీ సంగమంలో అంతర్వాహినిగా ఉన్న సరస్వతీ నదిపై ఇస్రో (ఇండియన్ స్పేస్ రిసర్చ్ ఆర్గనైజేషన్) హిమాలయాలలో పరిశోధించింది. దాని సారాంశం ఏమిటంటే