న్యాయాన్ని అందించే వ్యవస్థలో మతతత్వం తెచ్చిపెట్టవద్దు

మహమ్మదీయ యువకులు నిందితులుగా బంధితులై ఉన్న తీవ్రవాద సంబంధమైన కేసులను త్వరగా విచారించి తేల్చివేయడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను