మోడీ మంత్రం జపిస్తున్న పత్రికలు

'డెవిల్స్ రీడింగ్ స్క్రిప్చర్స్' అని ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉన్నది. దేశాన్ని, ధర్మాన్నీ, హిందుత్వాన్నీ దూషించడమే పనిగా పెట్టుకొన్న కొంతమంది ఈ మధ్య ఇష్టం లేకపోయినా మోడీ