రాష్ట్రపతిని కలిసిన మార్గదర్శక మండలి

భారతీయ సంస్కృతికి ఆలవాలమైన సప్త పురాలలో మొదటిది అయిన అయోధ్యలో రామజన్మభూమి స్థలంలో రామమందిర నిర్మా ణానికి హిందువులు ఇంకా ఉద్యమించవలసి