పాస్ పోర్టులు "అన్నీ" ఉండి తీరాలి

ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాస్ పోర్టులు ఉంటే అమెరికా వెళ్లదలచుకున్నవారు అన్ని పాస్ పోర్టులు వెంట తెచ్చుకోవాలని, భాగ్యనగరంలోని అమెరికా కాన్సులేట్ జనరల్