భిన్నత్వంలో ఏకత్వం - అనంతమైన సందేశం

"సనాతన ధర్మం అందించే అనంతమైన సందేశం 'అవిభక్తిం విభక్తేషు!' అంటే "భిన్నతలో ఏకత్వాన్ని దర్శించు!" అని. ఈనాటి పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ఉపయుక్తమైన విషయం. విభిన్నతల్ని