మరో ప్రపంచం "ఛీ" అంది

"మరో ప్రపంచం.. మరో ప్రపంచం.. మరో ప్రపంచం పిలిచిందీ.. పదండి పోదాం.. దూసుకు పైపైకీ.." అని పాడుకుంటూ త్రోసుకు వెళుతున్న కమ్యూనిస్టులు