సెల్ ఫోన్ వినియోగదారులారా... జాగ్రత్త !

సాధారణ సెల్ ఫోన్ వినియోగదారులకు ఈ విషయం అతి స్వల్పంగానే అనిపించవచ్చు. కానీ జాతి భద్రత, వ్యక్తిగత సమాచార చౌర్యం దృష్ట్యా లోతుగా ఆలోచిస్తే ఈ విషయం