నీ పాదపద్మములను సేవించు భాగ్యము నిమ్ము..

నీ పాద కమల సేవయు
నీ పాదార్చకుల తోడి నెయ్యమ్ము, నితాం