రాజ్యాంగం కూడా మనలను కాపాడలేదు

"భారతదేశం హిందువులది. ఇది హిందూదేశం, హిందూరాజ్యం. ఇది అక్షరసత్యం. అదే మాటకు కట్టుబడి ఉందాము. హిందువులంతా ఒక్కతాటి పైకి రావలసిన సమయం ఆసన్నమైంది.