2014-15 సంఘ విస్తరణ సంవత్సరం

మార్చి 13,14,15 తేదీలలో నాగపూర్ లో జరిగిన సమావేశాలు
2014-15 దేశవ్యాప్తంగా సంఘపని విశేష విస్తరణ జరిగిన సంవత్సరంగా గుర్తింపు
మాననీయ భాగయ్యగారు సహ సర్ కార్యవాహగా, శ్యాంకుమార్ గారు క్షేత్ర ప్రచారక్ గా ప్రకటన