రాబోవు 5 సంవత్సరాలలో 3 లక్షల సేవా కార్యక్రమాలు

 989 రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘాన్ని ప్రారంభించిన పూడాక్టర్ కేశవరావు బలీరామ్ హెడ్గేవారు శత జయంతి ఉత్సవాల సంవత్సరం. సమయంలో సంఘ కార్యకర్తు దేశమంతా జనజాగరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సమయంలో సమాజంలోని సామాజిక సమస్య