ఆవేశమే తప్ప ఆలోచన లేని ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు


ఢిల్లీలోని ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు నాయకులు మార్చి 21-22 తేదీలలో హడావిడిగా సమావేశమయ్యారు. తమకన్యాయం జరిగిపోతున్నట్లు ఆక్రోశించారు. హిందువులు ముస్లింలను హిందూధర్మంలోకి మార్చడం