'దీప'మాలిక (క్)


దీపామాలిక్ ఒక మహిళ. అహ్మద్ నగర్ వాసి. వీరసైనికుడైన విక్రంసింగ్ భార్య. అది కార్గిల్ యుద్ధ సమయం. భర్త కార్గిల్ లో శత్రవుతో పోరాడితే, భార్య ట్యూమర్స్ వ్యాధితో యుద్ధం చేసింది.  ఫైనల్ గా