షరియత్‌లా అమలులో ఉన్న దేశానికి వెళ్లిపోవచ్చుదేశంలో ఉన్న ముస్లింలు- షరియత్లా కావాలని కోరు కొనేట్లయితే వారికి మేము ఒక సలహా ఇస్తున్నాం. షరియత్లా అమలులో ఉన్న దేశానికి మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోవచ్చు. ఎందుకంటే మా దేశంలో షరియత్లా కావాలని ముస్లింలకు ప్రత్యేక హక్కుగా కాని ఇవ్వటానికి మా చట్టాలను మేము ఏవీ మార్చం. అటువంటి వారు వెళ్లిపోయేందుకు కావాలంటే కావాల్సిన వ్యవస్థను మేము చేస్తాం. వెళ్లిపోయినవాళ్లు తిరిగి మా దేశానికి తిరిగి రావాటానికి కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోను అంగీకరించం.
- వాద్లిమీర్ పూతిన్, రష్యా అధ్యక్షుడు